Į pagrindinį

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Tabula mea“, bilietų platintojo (juridinio asmens kodas 304847469) (toliau – Bilietų platintojas) ir Užsakovo, parduodančio bilietus, naudojantis www.bloommo.lt internetine svetaine (toliau – Internetinė svetainė) bei Bilietų pirkėjo, (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

1.3 Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilankote Internetinėje svetainėje, įsigyjate Bilietus ar sudarote sutartį dėl bilietų platinimo, naudojantis Internetine svetaine, sutinkate gauti Bilietų platintojo tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilankote renginiuose, kurių bilietus platina Bilietų platintojas. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Privatumo politikos nuostata, prarandate teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš Bilietų platintojo teikiamų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus Bilietų platintojo socialinių tinklų paskyrose.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Bilietų platintojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  Tinklapio administratorius gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 Jūsų bilietų į renginius įsigijimui;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), atlikti finansinius veiksmus (pvz. mokėjimai už suteiktas paslaugas);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su bilietų pardavimu/grąžinimu, pretenzijų nagrinėjimu;

2.2.4 siųsti informacijai dėl renginių, į kuriuos platinami bilietai;

2.2.5 renginių pažymėjimų ir jų dublikatų išdavimui (jei taip susitarta su renginio organizatoriumi);

2.2.6 renginių kokybės įvertinimui;

2.2.7 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.2 Bilietų platintojas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 14 metų. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis, anuliuoti šių duomenų pagrindu išduotus pažymėjimus ar kitus dokumentus arba apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu.

4.2. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Internetinėje svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

5. Slapukai

5.1 Internetinėje svetainėje yra naudojami slapukai. Su detalesne informacija apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: http://bloommo.lt/slapuku-politika

6. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar prašymas ištrinti duomenis

6.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, ar prašyti susipažinti su savo duomenimis,  apriboti duomenų tvarkymą, prašyti ištrinti duomenis pranešdamas apie tai adresu info@bloommo.lt ar skundus. 

6.2. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

6.3. Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Bilietų platintojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

Atnaujinimo data: 2020-06-29