Į pagrindinį

Bendrosios nuostatos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. UAB „Tabula mea“, juridinio asmens kodas 304847469, buveinės adresas Pilsoto g. 61, Normantai, LT-92358 Klaipėdos r. (toliau – „Bendrovė“), paslaugų teikimo interneto svetainėje www.bloommo.lt (toliau – „Internetinė svetainė“) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Bendrovės Internetinėje svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką, nustato vartotojo ar svetainės lankytojo (toliau – „Vartotojas“) ir Bendrovės tarpusavio teises, pareigas ir tvarką, Vartotojui naudojantis Bendrovės paslaugomis bei Internetine svetaine;

  2. Bendrovė Internetinėje svetainėje viešai skelbia apie bilietų, abonementų, dovanų kuponų, nuolaidų kortelių (toliau – Bilietai) į renginius pardavimą (toliau – „Paslauga“), kuriuos teikia tretieji asmenys (toliau – „Partneriai“), nebent renginį organizuoja pati Bendrovė, kurių organizatorė yra pati Bendrovė.  Bendrovė, teikdama Paslaugas, visais atvejais yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo Internetinėje svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiima Partnerio pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. 

  3. Prieš pradėdamas naudotis Internetine svetaine ir joje Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Bendrovės Internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis Vartotojas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

  4. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, neatskiriama dalis.


 1. INTERNETINĖS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

  1. Kiekvienas neprisiregistravęs internetinėje svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Internetine svetaine. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.

  2. Registruotis ir susikurti paskyrą, sudaryti sutartis Internetinėje svetainėje gali Vartotojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. 

  3. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę registruotis ir pirkti Paslaugas Internetinėje svetainėje.

  4. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėja šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

 

 1. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, SUTARČIŲ SUDARYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

  1. Visos sutartys Internetinėje svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones. Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

  2. Internetinėje svetainėje siūlomų įsigyti Paslaugų teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos Internetinėje svetainėje siūlomos įsigyti Paslaugos. 

  3. Kai Bendrovė parduoda Bilietus į renginius, kuriuos organizuoja kiti asmenys - Partneriai, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo / paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Bendrovė tokiu atveju nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Bilietai, teikimo sąlygų. 

  4. Bendrovė nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys asmenys - Partneriai. Tokios sąlygos yra privalomos Bilietą įsigijusiam asmeniui. Informacija apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Bilietus, teikimo sąlygas teikiama Internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į renginio organizatorių - Partnerį. 

  5. Paslaugos teikiamos pagal Interneto svetainėje pateiktą Paslaugų teikimo kalendorių. Konkreti Paslaugų teikimo vieta, tvarkaraštis su kainomis bei kitomis sąlygomis skelbiami Interneto svetainėje. Apie pasikeitimus Vartotojui Bendrovė gali pranešti ir el. paštu, telefonu. Į Paslaugų kainą įskaičiuota Partnerio paslaugos, renginių medžiaga, pažymėjimo išdavimas, nebent Internetinėje svetainėje nurodyta kitaip. Jei skelbime nenurodyta kitaip, maitinimo paslaugos (kavos pertraukos ir pietūs) į kainą nėra neįskaičiuotos.

  6. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas, nurodytas šiose Taisyklėse.

  7. Sutartis tarp Vartotojo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas Internetinėje svetainėje išsirenka renginį ir atlieka pilną mokėjimą, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistemą Paysera.

  8. Asmenys įsigyjantys Bilietus, kartu sutinka ir su visomis Bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems Bilietus. Asmenims nesilaikantiems Bilietų naudojimo sąlygų Bendrovė ir/ar Partneris gali taikyti sankcijas.

  9. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną Bilietų kainą ir Bilietams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie Bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius yra skelbiama Internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

  10. Apmokėjus už Bilietą, į Vartotojo nurodytą el. paštą atsiunčiamas Bilietas. Vartotojas įsigijęs Bilietą yra atsakingas už jo informacijos neatskleidimą tretiesiems asmenims. 

  11. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti Bilietus. Informaciją apie Bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.

  12. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Internetinėje svetainėje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis Internetinėje svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.

  13. Jei asmuo rezervuoja Bilietus, tai Bilietai gali būti apmokestinami rezervacijos mokesčiu. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti Bilietus pristatymo būdu, Bilietai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu. 

  14. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. 

  15. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

  16. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.


 1. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Bendrovės teisės:

   1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra apriboti, dalinai arba pilnai uždrausti naudotis Internetine svetaine, skirti kitokio pobūdžio nuobaudą arba nutraukti Vartotojo galimybę naudotis Internetine svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią įkėlė į Internetinę svetainę ištrynimu, Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti ir naudotis Internetine svetaine, kai jis/ji:

    1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

    2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Internetine svetaine;

    3. jeigu Vartotojas bet kokiu būdu bando pakenkti Internetinės svetainės veikimui, stabilumui, saugumui ar pažeidžia kitus turimus įsipareigojimus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas; 

   2. Bendrovė turi teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti Internetinės svetainės veiklą dėl atsiradusių svarbių aplinkybių (pvz.: techninių gedimų ar atnaujinimo darbų) prieš tai neįspėjusi Vartotojo;

   3. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujausią Taisyklių redakciją paskelbdama tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams;

   4. Bendrovė turi teisę dalyvauti Partnerių vykdomuose renginiuose, fiksuoti jų eigą (fotografuoti, filmuoti), taip pat stebėti renginiuose dalyvaujančius Vartotojus ir pateikti jiems klausimus susijusius su Paslaugomis ir/ar renginiais. Vartotojas turi teisę atsisakyti būti filmuojamas/fotografuojamas, tokį atsisakymą pateikdamas Bendrovei raštu - el. paštu info@bloommo.lt ar kitomis Vartotojui priimtinomis priemonėmis. Vartotojas turi teisę atsisakyti teikti paaiškinimus, nuomonę apie Paslaugas, tačiau pasinaudojus šia teise negali  ar atsisakyti atsakyti į Bendrovės klausimus;

   5. Bendrovė turi teisę ištrinti žeidžiančius komentarus, žinutes ir anketas, pažeidžiančius žmogaus orumą, skleidžiančius neapykantą įvairioms žmonių grupėms, naudojančius necenzūrinę kalbą ar šmeižiančius Trečiuosius asmenis, kitus vartotojus.

   6. Bendrovė turi teisę priminti Vartotojui, kad jis yra užsiregistravęs į renginius Vartotojo nurodytais el. pašto adresu ir/ar telefono numeriais.

   7. Bendrovė turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

  2. Bendrovės pareigos:

   1. Bendrovė privalo nepažeisti ir laikytis šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

   2. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Internetinėje svetainėje pateikta informacija būtų teisinga ir kokybiška, o kilus klausimams Vartotojas galėtų kreiptis dėl išsamesnės informacijos tiesiogiai į renginius organizuojančius Partnerius;

   3. Bendrovė įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumą ir tvarkyti Vartotojo nurodytus asmens duomenis remiantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.


 1. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Vartotojo teisės:

   1. Vartotojas turi teisę įsigyti Bilietus ir naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

   2. Vartotojas turi teisę informuoti Bendrovę apie jo manymu atliekamus Internetinėje svetainėje pažeidimus;

   3. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu išsiregistruoti iš Internetinės svetainės, panaikindamas savo Vartotojo paskyrą ir joje esančius duomenis;

   4. Vartotojas gali nesutikti, kad nuotraukos ar vaizdo medžiaga iš vykusių renginių su Vartotojo atvaizdu būtų viešai eksponuojamos Internetinėje svetainėje ar bet kurioje kitoje viešoje erdvėje. Apie nesutikimą turi pranešti iš anksto ir aiškiai;

  2. Vartotojo įsipareigojimai:

   1. Registruodamasis Svetainėje Vartotojas privalo pateikti teisingą informaciją Internetinėje svetainėje, apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą bei pateikti sutikimą su Bendrovės taisyklėmis bei galiojančia privatumo politika. Šių reikalavimų nesilaikantys asmenys dalyvauti renginiuose neregistruojami;

   2. Klausimus Bendrovei pateikti el. pašto adresu info@bloommo.lt arba kitais Internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. 

   3. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

   4. Vartotojas įsipareigoja nereikšti reikalavimų Bendrovei dėl sudaromų sutarčių tarp Vartotojų ir Partnerių, ar Vartotojų elgesio Svetainėje ar elgesio sutarties sudarymo bei vykdymo metu. Visi reikalavimai susiję su Partnerių teikiamomis paslaugomis teikiami tiesiogiai Partneriams.

   5. Vartotojas įsipareigoja Internetinėje svetainėje neskelbti įžeidžiančio, kurstančio neapykantą įvairioms socialinėms ir kultūrinėms grupėms, pažeidžiančio žmogaus teises ir orumą turinio, nelegalaus pobūdžio komentarų.


 1. ATSAKOMYBĖ

  1. Bendrovė neprisiima Partnerio pareigų ir atsakomybės už renginių kokybę, išskyrus atvejus, jeigu Bilieto aprašyme yra nurodyta kitaip arba jeigu renginį organizuoja pati Bendrovė.

  2. Bendrovė neatsako už Bilieto pristatymo nesklandumus, kai Vartotojas įsigydamas Bilietą pateikia neteisingus ar klaidingus savo asmens duomenis. Bendrovė turi teisę į žalos atlyginimą, jeigu dėl Vartotojo pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų atsirado neigiami padariniai.

  3. Bendrovė neatsako už Vartotojo prisijungimo prie svetainės duomenų saugumą ir perdavimą tretiesiems asmenims. Vartotojas atsakingas už savo prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenų slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. 

  4. Jeigu Vartotojas prarado prisijungimo duomenis, ar jie kitokiu būdu buvo atskleisti tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę, kitu atveju Bendrovė neatsako už Vartotojo patirtą žalą.

  5. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

  6. Asmenims, pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali taikyti šias priemones:

   1. panaikinti  asmens registraciją Internetinėje svetainėje, užsakymą ir/arba Bilietus;

   2. atsisakyti suteikti paslaugas;

   3. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;

   4. imtis bet kokių kitų teisėtų priemonių, kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją. 


 1. BILIETO GRĄŽINIMAS

  1. Vartotojas prieš įsigydamas Bilietą privalo įvertinti visas renginių, į kuriuos yra įsigyjamas Bilietas vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas, taip pat susipažinti su visa Vartotojui aktualia Bilieto įsigijimo ir renginių informacija. 

  2. Partneriai draudžia Bendrovei keisti Bilietus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šiame punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Jei Partneris atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Bilietuose gali būti nurodomas Partneris, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.

  3. Kadangi Bilietų į renginius pardavimas yra susijęs su iš renginių gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymu, papildomų paslaugų užsakymu ir pan., įsigyti Bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais. Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus Partnerio, kurio teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina Bilietus, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti bilietus į kitus bilietus tam pačiam renginiui. Bilietų keitimo sąlygas Bendrovė tokiu atveju nustato atskirai, paskelbdama jas viešai Internetinėje svetainėje ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Asmenys, kuriems yra keičiami bilietai, privalo sumokėti Bendrovei jos nustatyto dydžio fiksuotą Bilieto keitimo mokestį ir bilietų kainos ir jiems taikomų mokesčių skirtumą. Bet kokiu atveju bilietai gali būti keičiami tik iki renginio į kurį yra platinami šie Bilietai pradžios. Jeigu yra galimybė keisti bilietus apie tai yra nurodoma Internetinėje svetainėje, nurodant ir Bilietų keitimo sąlygas. 

  4. Paaiškėjus, kad į planuotus renginius nesusirinko minimali dalyvių grupė ir Partneris atšaukė renginį ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į Partnerį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose Bilietuose gali būti nurodomas atitinkamo Partnerio, į kurį Vartotojas turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.

  5. Tuo atveju jei Partneris davė sutikimą dėl Bilietų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir Partneris dėl to susitarė atskirai, pinigus už Bilietus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju bilietus Bendrovei Vartotojas gali grąžinti Bendrovės el. pašto adresu info@bloommo.lt. Bet kokiu atveju atšaukus renginius ir/ar pakeitus jų vykdymo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant Bilietą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už bilietus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į Partnerį, kuris nurodytas renginio organizatoriumi.

  6. Jei už Bilietą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę panaikinti Bilietą ir grąžinti Vartotojui jo sumokėtą sumą. Jei už Bilietą sumokėta per daug, Bendrovė Vartotojo prašymu grąžina pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei Vartotojas yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti Vartotojui ir nesulaukusi jo prašymo.

  7. Vartotojas negali pasinaudoti Bilieto grąžinimo teise, jei su Bendrove yra sudaryta viena iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių; 

  8. Vartotojui nepanaudojus Bilieto per nustatytą galiojimo terminą arba jį panaudojus ir gavus Biliete numatytas paslaugas, Bilietas negali būti grąžinamas Bendrovei ir pinigai sumokėti už jį negrąžinami.

  9. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir Partneris susitaria, Bendrovės Internetinėje svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už Bilietus grąžinimo tvarka.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti registruojantis prie Internetinės svetainės sistemos ir įsigyjant Bilietus Bendrovė įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės Partnerius, teikiančius su Vartotojo užsakymo susijusias Paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: 

a) paklusti teisminei procedūrai; 

b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; 

c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; 

d) apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.

 

  1. Vartotojai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3) kontaktinę informaciją; 4) kitus, būtinus Paslaugai tinkamai suteikti, duomenis.  

  2. Visa asmeninė Vartotojo informacija pateikta naudojantis Bendrovės Internetine svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Bendrovės Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą http://bloommo.lt/privatumo-politika

 

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  1. Svetainėje pateikiamos informacijos ir turinio negali plagijuoti ar kitaip naudoti siekiant atlygio ar  pelno. 

  2. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su Internetine svetaine priklauso tik naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė Bendrovė. 

  3. Internetinėje svetainėje patalpinti intelektinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Bet koks Internetinėje svetainėje patalpintos intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką Bendrovės leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.

  4. Draudžiama Internetinėje svetainėje paskelbtą informaciją be Bendrovės sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose internetinėse svetainėse ar kitose priemonėse, kuriose skelbiama informacija viešai bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti www.bloommo.lt kaip šaltinį.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Internetinėje Svetainėje.

  2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Internetinės Svetainės Paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Vartotojo naudojimosi Paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

  3. Vartotojas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

  4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

Taisyklės galioja nuo 2020-07-02